แจ้งเพื่อทราบ

นักเรียนกรุณาสอบรายละเอียดการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมชุมนุม หากพบข้อมูลผิดพลาด กรุณาแจ้งที่ Email: sujane@spt.ac.th
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุมที่ต้องการรับนักเรียนเฉพาะกลุ่มหรือมีนักเรียนกลุ่มเดิมอยู่แล้ว ให้ครูที่ปรึกษากรอกข้อมูลนักเรียนตามฟอร์มนี้ (คลิกดาวน์โหลด)

นักเรียน

ครูผู้สอน

ผู้ดูแลระบบ